25/03/2021 - Minna Kilpeläinen

Yritysten ja käyttäjien äänet kuuluviin TUTTUnet-aamukahveilla

HIPPA-hankkeen verkkopalvelun, TUTTUnetin, aamukahvitapaamisia on pidetty joulukuusta 2020 lähtien verkoston eri ryhmille. Yrittäjien aamukahvit olivat 5.2.2021 sekä digitaalisten tuotteiden ja palveluiden käyttäjien aamukahvit 1.3.2021.

Yritysten aamukahvit keräsivät 13 osallistujaa. Mukana oli muun muassa terveydenhuolto-, ohjelmisto-, IT-, teknologia- sekä sisustussuunnittelualan yrittäjiä. Osalle Tuote- ja palvelukehittäjän testi- ja tukiverkosto TUTTUnet oli tullut jo tutuksi. Aamukahvit tarjosivat myös uusille kiinnostuneille mahdollisuuden tutustua verkkopalveluun. Verkkopalvelun esittelemisen lisäksi halusimme kuulla suoraan yrityksiltä, miten TUTTUnet palvelee yrityksiä ja millainen tuki tai apu olisi tarpeen sekä verkkopalvelulta että palveluverkostolta. Kysyimme myös, keitä kannattaisi kysyä mukaan verkostoon.

TUTTUnetin käyttäjien aamukahveille osallistui 21 osallistujaa. Mukana oli yrittäjiä, kaupunkien edustajia ja asumispalvelujen tarjoajia, joille TUTTUnetistä voisi olla hyötyä. Aamukahveilla kysyttiin, millainen rooli TUTTUnetillä on käyttäjien kehittäjäkumppanina.

Tuotteet ja palvelut jalostuvat aidossa ympäristössä

Aamukahveille osallistuneet yrittäjät kokivat tärkeäksi sen, että TUTTUnet kokoaa autenttisten testausympäristöjen verkoston. Yhteiselle kehittämiselle ja yritysten tarjoamien ratkaisujen testaamiselle avoimia testausympäristöjä kaivattiin mukaan lisää. Toiveena oli erityisesti, että hoivakodit liittyisivät mukaan verkostoon ja avaisivat uusia mahdollisuuksia yhteistyölle ja kumppanuuksien rakentamiselle.

Hoivakotien lisäksi myös kotona asuvat henkilöt halutaan tavoittaa. Tuote- ja palvelukehityksen on ulotuttava ihmisten arkeen kotisairaanhoidon ja hoivapalvelujen ulkopuolella, jotta turvallista ja hyvinvoivaa arkea voidaan tukea jo ennen suuremman palvelutarpeen ilmenemistä. Kotona itsenäisesti tai läheisten tuella, ilman julkisia tai yksityisiä kotona asumisen tuen palveluita asuvat ihmiset ovat keskeinen kohderyhmä HIPPA-hankkeessa mukana olleille yrityksille.

Oppilaitosten ja pk-yritysten synergia

Aamukahveilla esiin nousi oppilaitosten ja pk-yritysten yhteistyön synergiaedut. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston Arene ry:n, Suomen yliopistojen rehtorineuvoston UNIFI ry:n ja Suomen Yrittäjät ry:n selvityksessä on tunnistettu, että pk-yritysten ja korkeakoulujen yhteistyö on alihyödynnetty voimavara (Selvitys: Pk-yritysten näkemyksiä korkeakouluyhteistyöstä ja sen vaikuttavuudesta n.d.).

Oppilaitosyhteistyö tarjoaa mahdollisuuden tarttua erilaisiin näkökulmiin testauksessa sekä tuote- ja palvelukehityksessä. Yrityksen kanssa toteutettavaa testausta voidaan tarkastella ja arvioida esimerkiksi käytettävän teknologian, talouden, työntekijän tai palvelunkäyttäjän kokemuksen tai hoivan näkökulmasta. Opiskelijatyöt ovat yksi keino lisätä tutkimuksellisuutta kehittämiseen. TUTTUnetin kautta toivottiinkin saatavan opinnäytetyön tekijöitä tuote- ja palvelukehitystyön tueksi. Se onnistuu yhteydenottolomakkeen kautta.

Myös yritykset voivat tukea oppilaitoksia oppimisessa ja osaamisen vahvistamisessa tuomalla uusimman teknologian opiskelijoiden käyttöön sekä tarjoamalla mahdollisuuden harjoitteluun tai opinnäytetyön tekemiseen. Digitaitojen lisäksi yhteistyön kautta vahvistuu myös opiskelijoiden liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen, joiden merkitys korostuu koulutuksessa (Opetushallitus 2019).

TUTTUnetissä on kuvattu yhteiskehittelyjen, testausten ja käyttäjäkokeilujen sekä kaupallistamisen prosesseja. Kuva: Jukka Fordell

TUTTUnet kehittäjäkumppanina ja opastajana

Käyttäjien aamukahveilla kysyttiin, miten TUTTUnet palvelee digitaalisten tuotteiden ja palvelujen käyttäjiä kehittäjäkumppanin roolissa. Käyttäjät toivoivat etätapaamisia yhteistyön lisäämiseksi. Mukana voisi olla myös asiantuntijoita virittämässä keskusteluja. Testaajapoolia haluttiin kasvattaa mm. yhdistämällä käyttäjien verkostokumppaneita osaksi TUTTUnetiä.

TUTTUnetin toteutuneista ja käynnissä olevista yhteistöistä (testaukset, yhteiskehittelyt, tuotteistaminen) tuotettu sisältö koettiin arvokkaaksi ja sitä toivottiin lisää myös jatkossa. Palveluiden laatuun, kuten esimerkiksi laadun mittaamiseen ja asiakaskokemusten huomioimiseen liittyvät työkalut olisivat myös käyttökelpoisia TUTTUnetin käyttäjille. Osallistujat korostivat myös ilmoittautumiskaavakkeiden ja muiden lomakkeiden suunnittelemista mahdollisimman asiakaslähtöisiksi. Pohdittiin järjestelmää, jossa kontakteista jäisi lomakkeiden käyttäjille jälki, jota pystytään hyödyntämään jatkossa.

Laatu on asiakkaan ymmärtämistä

TUTTUnet antaa apua asiakasymmärryksen kehittämiseen. Asiakaslähtöiset ratkaisut ja asiakasosallisuuden vahvistaminen toiminnassa sekä ratkaisujen ja kehittämisen arvioinnissa ovat olennaisia. Huomio tulee aina kiinnittää kohderyhmiin ja niiden erityispiirteisiin. Esimerkiksi iäkkäiden ihmisten ja testaajien kanssa toimiminen vaatii aikaa tutustua rauhassa ennen testaamista ja kyselyitä. Aidoissa ympäristössä osallistuva arviointi tuo erilaista tietoa kuin lyhyet kyselyt. Asiakkaiden oman arjen kuvailua ja  tarinallisuutta toivottiin mukaan prosesseihin.

TUTTUnetin palveluntarjoajilta toivottiin myös jatkossa mukana oloa: osallistutaan testauksiin, kyselyihin ja yhteiskehittelyihin asiakkaiden sekä käyttäjien omissa toimintaympäristöissä. Osallistujat muistuttivat myös, että saavutettavuus on tärkeää niin TUTTnetin sivustolla kuin tuotekehityksen toiminnassa.

Korona-aikana olemme nopeasti tottuneet toimimaan etäyhteyksillä. HIPPA-hankkeessa on saatu hyviä kokemuksia asiakkaiden ja käyttäjien kuulemisesta ja osallistumisen mahdollisuuksista etäyhteyksin. Silti ei pidä pitää itsestäänselvänä, että kaikki iäkkäät osaavat sovelluksia käyttää. Tietokonepohjaisten kommunikaatiosovellusten lisäksi perinteisempi ryhmäpuhelu voi joskus ajaa saman asian.

Laajeneva TUTTUnet-verkosto palvelee tuote- ja palvelukehittäjää

TUTTUnet tuo yhteen yritykset, sosiaali- ja terveyspalveluiden tarjoajat, oppilaitokset sekä palveluiden käyttäjät, joita yhdistää halu kehittää parempaa asumista mahdollistavia digitaalisia tuotteita ja palveluita. Aamukahveille osallistuneet nostivat esiin sosiaalisen median yhtenä keskeisenä levittämisen ja juurruttamisen keinona. Tietoisuus TUTTUnetistä kasvaa, kun viestiä jaetaan omissa verkostoissa.

TUTTUnet-aamukahveille osallistuneet jakoivat toiveen siitä, että verkosto laajenisi ei ainoastaan kansallisesti vaan myös kansainvälisesti. TUTTUnet-sivusto onkin pääosin jo käännetty englanniksi.

HIPPA-hankkeen päättyessä hankkeessa mukana olleet ammattikorkeakoulut ja kaupungit jatkavat palvelujen tarjoamista yrityksille innovaatiokeskittymiensä ja hubiensa kautta.  

Lähteet:

Opetushallitus 2019. Osaaminen 2035. Osaamisen ennakointifoorumin ensimmäisiä ennakointituloksia. Raportit ja selvitykset 2019:3. https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/osaaminen_2035.pdfSelvitys: Pk-yritysten näkemyksiä korkeakouluyhteistyöstä ja sen vaikuttavuudesta n.d. http://www.arene.fi/wp-content/uploads/PDF/2018/Pk_selvityksen_yhteenveto_verkko.pdf

Kirjoittajat:
Minna Kilpeläinen, FM, KM, viestinnän asiantuntija, freelancer-toimittaja, Metropolia AMK
Sari Helenius, fysioterapeutti YAMK, projektisuunnittelija, Metropolia AMK

TapahtumatYleinen

HIPPA