HIPPA

Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla

HIPPA - Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla

Tietoa meistä

“HIPPA – Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla” kehittää yritysten kanssa älykkään palveluasumisen tuotteita ja palveluja. Tuemme yrityksiä kasvuun ja kehitykseen sekä edistämme uusien yritysten syntyä. Meille tärkeää on kaupunkilaisten hyvä asuminen kotona ja palveluasumisympäristöissä.

Toteutustapoja on kolme: yhteiskehittely, testaus ja kaupallistamisen sparraus. Prosessin aikana toteutustavat konseptoidaan ja juurrutetaan korkeakoulujen ja kaupunkien käytännöiksi. Hankkeen yhtenä tuloksena syntyy Älykkään palveluasumisen kehittäjän käsikirja.

HIPPA-hankkeessa syntyvät tuotteet ja palvelut vastaavat asukkaiden osallistumisen ja mielekkään toiminnan, turvallisuuden, liikkumisen ja saavutettavuuden tarpeisiin. Palvelujen käyttäjät, sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, kaupungit ja yritykset sekä ammattikorkeakoulujen asiantuntijat ja opiskelijat tutkivat yhdessä älykkään asumisen kehittämistarpeita ja tuottavat niihin ratkaisuja. Tässä työssä yhdistyvät sosiaali- ja terveysalan, tieto- ja viestintätekniikan, kiinteistö- ja talotekniikan sekä liiketalousalan osaaminen.

Hankkeen kesto:

1.8.2018-31.12.2020

Lisätietoja:

Toini Harra, projektipäällikkö, yliopettaja

Metropolia Ammattikorkeakoulu

toini.harra@metropolia.fi

Testausympäristöinä toimivat mm. Pirkanmaan Senioripalvelut Oy, Oulun Palvelusäätiö, Myllypuron monipuolinen palvelukeskus, muut Helsingin ja Oulun kaupunkien asumispalvelut sekä asiakkaiden kodit. Hanke toteutetaan yhteistyössä yritysten, yrittäjäjärjestöjen, tutkimuslaitosten ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Metropolia Ammattikorkeakoulun koordinoiman hankkeen osatoteuttajina ovat Oulun ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Helsingin kaupunki ja Oulun kaupunki.

Blogi

HIPPA-hanke julkaisee Älykkään palveluasumisen blogia Metropolia AMK:n HIPPA-verkkosivuilla vuoden 2020 loppuun asti. Blogistamme löydät erilaisia juttuja ja artikkeleita hankkeemme toiminnasta, yrityksistä ja muista toimijoista sekä aiheeseen liittyvästä tutkimuksesta. Blogin toimituskuntaan kuuluvat Minna Kilpeläinen (päätoimittaja), Toini Harra, Leila Lintula, Kirsi Jokinen, Tarja Heinonen ja Marianne Roivas. Kirjoittajat ovat älykkääseen palveluasumiseen liittyvien alojen sekä hanke- ja innovaatiotoiminnan asiantuntijoita.

HIPPA - Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla

Yrityksille

Onko yrityksenne kiinnostunut kehittämään älykkäitä ratkaisuja palveluasumisen ja kotona asumisen tukemiseen?
Kaipaavatko tuotteenne tai palvelunne testausta?
Tähtääkö yrityksenne kasvuun tai  kansainvälisille markkinoille?

HIPPA- hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla -hanke tukee älykkäitä palveluja ja tuotteita kehittäviä pk-yrityksiä ja start upeja käyttäjälähtöisyyteen perustuvassa tuotekehityksessä ja kaupallistamisessa.

HIPPA tarjoaa suomalaisille pk-yrityksille rahanarvoisia etuja ilmaiseksi EU:n De minimis -ehdon mukaisesti:

  • käyttäjälähtöisiä ja monialaisia yhteiskehittelyprosesseja
  • testausta digitaalisissa, vakioiduissa ja autenttisissa ympäristöissä
  • kaupallistamisen ja markkinoinnin tukea
  • sparrausta, innovaatiokilpailuja, työpajoja ja koulutuksia

Älykkäillä tuotteilla ja palveluilla edistetään asukkaiden hyvinvointia, toimintakykyä ja osallisuutta palveluasumisessa, kotona ja laitoshoidossa.

Tule mukaan!

Käyttäjille

Haluatko olla mukana

  • kertomassa, millaisia tarpeita palveluasumiseen liittyy?
  • kehittämässä käyttäjälähtöisesti älykkäitä palveluita tai tuotteita, jotka tukevat palveluasumista sekä kotona asumista?
  • testaamassa tuotteita ja palveluita, jotta niistä on oikeasti apua?
  • vaikuttamassa siihen, millaisia tuotteita ja palveluita palveluasumisessa otetaan käyttöön?
  • oppimassa älykkäiden tuotteiden ja palveluiden kehittämisestä yhdessä yritysten kanssa?

Meille tärkeää on kaupunkilaisten hyvä asuminen kotona ja palveluasumisympäristöissä. Yhteiskehitämme asumisen avuksi älykkäitä tuotteita ja palveluja.

Kutsumme mukaan käyttäjälähtöiseen yhteiskehittelyyn monipuolisesti asukkaita, läheisiä ja vapaaehtoisia, palvelujen tarjoajia ja tuottajia sekä opiskelijoita. Näin kehitetyt tuotteet ja palvelut mahdollistavat paremmin hyvän elämän jatkumisen yksilöllisesti ikävaiheesta toiseen. Ratkaisujen tulee vastata mielekkään toiminnan, turvallisuuden, liikkumisen ja saavutettavuuden tarpeisiin. Sitä varten tarvitsemme mukaan kansalaisia ja toimijoita eri elämän alueilta.

Ammattikorkeakoulujen ja kaupunkien koordinoima HIPPA-hanke toteutuu pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Oulussa. Tarkoituksena on tukea pk-yritysten käyttäjälähtöistä tuotteiden ja palveluiden kehittämistä.

HIPPA-hankkeessa osallistujat pääsevät mukaan yhteiskehittely- ja testausprosesseihin, joissa annetaan ensi käden tietoa asukkaiden ja palveluasumisen tarpeista. Testausprosesseista kerätään tietoa mm. tuotteiden ja palveluiden käytettävyydestä ja toimivuudesta.

Lisäksi hankkeessa pidetään ajankohtaistapahtumia ja koulutuksia, joissa kuullaan  kaikkien ääntä tasavertaisesti. Monipuolisten kokemusten ja mielipiteiden huomioonottaminen rikastuttaa kehittäjien ymmärrystä ja parantaa ratkaisujen toimivuutta.

Osallistujille
Opiskelijoille

Toiminta

HIPPA-hanke auttaa yrityksiä käyttäjälähtöisessä yhteiskehittämisessä, testaamisessa ja kaupallistamisessa.

Hanke kokoaa myös Älykkään palveluasumisen kehittäjäklubit Helsinkiin, Ouluun ja Tampereelle. Klubeihin kutsutaan mm. yrityksiä, palveluasumisen asukkaita ja henkilökuntaa, omaisia sekä asiantuntijoita ja opiskelijoita, jotka haluavat olla mukana kehittämässä älykästä asumista. Mukaan voi ilmoittautua kuka vain aiheesta kiinnostunut, sillä klubeihin on avoin pääsy. Klubeilla annetaan vauhtia tuotteiden ja palvelujen kehitysprosesseihin jakamalla tietoa, kokemuksia, kontakteja ja hyvä käytäntöjä sekä sparraamalla yrityksiä. Klubit muotoilevat haasteita yritysten innovaatiokilpailuihin ja  tuottavat uusia toimintamalleja älykkään palveluasumisen kehittämiseen.

Lisäksi hanke tuottaa ajankohtaistapahtumia palveluasumisen ja älyteknologian kehittämisestä kiinnostuneille.

Yhteiskehittely

Yhteiskehittelyssä yritykset innovoivat älykästä teknologiaa ja palveluita yhdessä palveluasumisen toimijoiden kanssa, jotta tuotteet ja palvelut vastaisivat entistä paremmin käyttäjien tarpeisiin. Yhteiskehittelyyn osallistuvat palveluasumisen asukkaat, heidän läheisensä, vapaaehtoistyöntekijät ja henkilöstö, kaupungit, yritykset sekä korkeakoulujen monialaiset asiantuntijat ja opiskelijat.

Testaus

Älykkäitä tuotteita ja palveluja testataan digitaalisissa, vakioiduissa ja autenttisissa ympäristöissä. Yritykset, ammattikorkeakoulut, kaupungit ja palveluasumisyksiköt suunnittelevat ja toteuttavat yhdessä digitaalisten tuotteiden ja palvelujen testauksia. Tastauksissa käytetään ja kehitetään  olemassa olevia testausympäristöjä ja -prosesseja. Yritykset saavat testauksista referenssejä kaupallistamista ja markkinointia varten.

Kaupallistaminen

Yhteiskehittämisen ja testauksen rinnalla arvioidaan ja kehitetään syklisesti palvelun/tuotteen markkina- ja liiketoimintapotentiaalia. Ammattikorkeakoulut ja kaupungit sparraavat yrityksiä älykkäiden ratkaisujen kaupallistamisessa sekä yritysten kasvu- ja kehityspyrkimyksissä.

HIPPA - Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla

Tapahtumat

Innovaatiokilpailut

HIPPA-hankkeessa järjestetään pk-yrityksille ja start upeille kolme älykkään palveluasumisen innovaatiokilpailua vuodessa. Oulun innovaatiokilpailun voittajat valitaan kirjallisten esitysten perusteella. Tampereella ja Helsingissä kilpailuun liittyy myös pitchausosuus.

Helsingin innovaatiokilpailu syksy 2019
Tampereen innovaatiokilpailu syksy 2019
Oulun innovaatiokilpailu 28.1.-15.2.2019
Helsingin innovaatiokilpailu syksy 2019

Lisää tietoa tulossa.

Tampereen innovaatiokilpailu syksy 2019

Lisää tietoa tulossa.

Oulun innovaatiokilpailu 28.1.-15.2.2019

Oamkin älykkään palveluasumisen innovaatiokilpailu on päättynyt.  Haasteena oli löytää ratkaisu, joka 1) aktivoi turvalliseen ulkona liikkumiseen sekä 2) parantaa asukkaiden, ammattilaisten ja koko asumisyhteisön turvallista, digitaalista viestintää. 

Innovaatiokilpailussa ei löydetty ratkaisuja, jotka vastaisivat kilpailussa esitettyihin haasteisiin kriteereiden mukaisesti. Kilpailusta saimme innovatiivisia ratkaisuja ja yrityskontakteja älykkään palveluasumisen kehittämiseen. Yrityksiä otetaan hankkeeseen mukaan koko ajan avoimen haun kautta. Seuraava HIPPA-hankkeen innovaatiokilpailu järjestetään syksyllä 2019.

 

 

Kehittäjäklubit

Kussakin HIPPA-hankkeen kaupungissa pidetään 1-2 kehittäjäklubia vuodessa.

Helsingin kehittäjäklubi 6.5.2019
Tampereen kehittäjäklubi 10.4.2019
Oulun kehittäjäklubi 23.1.2019
Helsingin kehittäjäklubi 6.5.2019

Tavoitteena on käynnistää pääkaupunkiseudun kehittäjäklubi ja sparrata uusien, käyttäjälähtöisten toimintamallien luomista älykkäämmän palveluasumisen kehittämiseksi. Yhteiskehittelyn, testauksen ja kaupallistamisen toimintamallit juurrutetaan tuotteiden ja palveluiden suunnittelun, toteutuksen ja mallintamisen avuksi. 

Osallistujat: mukaan kutsutaan älykkään teknologian asiantuntijoita, palveluasumisen asiakkaita ja toimijoita, digitaalisia palveluja ja tuotteita tuottavia yrityksiä, kaupunkien yrityspalveluja,  korkeakoulujen toimijoita sekä omaisia ja vapaaehtoisia. Mukaan voivat lisäksi ilmoittautua kaikki aiheesta kiinnostuneet, sillä tilaisuudet ovat avoimia. 


Aika: maanantai 6.5.2019 klo 12.30 - 16.00 (HUOM: muuttunut päivä)
Paikka: Metropolian Myllypuron kampus, Myllypurontie 1, tila MPA3009

Kehittäjäklubin ohjelma on täällä.


Ilmoittautumiset
26.4.2019 mennessä tällä lomakkeella.
Voit ilmoittautua myös sähköpostitse osoitteella minna.kilpelainen@metropolia.fi.

Tampereen kehittäjäklubi 10.4.2019

Tavoitteena on käynnistää Tampereen älykkään palveluasumisen kehittäjäklubin toiminta.
Osallistujat: HIPPA-hankkeen Tampereen toimijat ja alueelliset sidosryhmät

Aika: keskiviikko 10.4.2019 klo 9.00-11.00
Paikka: TAMK (Kuntokatu 3), Catering Studio.

Alustavasti ohjelmassa:
- HIPPAsilla –mikä on HIPPA-hanke?
- Yrityksen puheenvuoro
- Innovaatiokilpailun ideointia yhteisvoimin
- Keskustelua ja verkostoitumista

 

Oulun kehittäjäklubi 23.1.2019

Tavoitteena on käynnistää Oulun alueellisen älykkään palveluasumisen kehittäjäklubin toiminta.

Osallistujat: HIPPA-hankkeen Oulun toimijat ja alueelliset sidosryhmät

 

Aika: 23.1.2019 klo 14.00 - 16.00

Paikka: Kirkkotorin koulutuskeskus, iso sali. Asemakatu 5, 90100 Oulu.

 

Ohjelma:

HIPPA-hanke ja älykkään palveluasumisen kehittäjäklubin konsepti

Innovaatiokilpailun suunnittelu: yrityksille esitettävän haasteen muotoilu asiakastarvekartoituksen pohjalta

Älykkään palveluasumisen ajankohtaistapahtumat yrityksille Oulussa

Ajankohtaistapahtumat

HIPPA järjestää hankkeen aikana ajankohtaistapahtumia älykkääseen palveluasumiseen ja kotona asumiseen liittyen.

EDELLÄ goes sote - tekijöiden aamupala 15.5.2019
MENNEET
EDELLÄ goes sote - tekijöiden aamupala 15.5.2019

Mikä: Työpajatilaisuus sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille ja yrityksille
Missä: Oamk, Kontinkankaan kampus, Louhi-rakennus, 3. krs, C-käytävä, tila 3007
Milloin: ke 15.5. klo 8.30-11.30

Työpajatilaisuus sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille ja yrityksille. Tilaisuuteen ovat tervetulleita myös kaikki muut kotiin vietävien palveluiden kehittämisestä kiinnostuneet opiskelijat.

Tilaisuudessa pohditaan älykkäitä ratkaisuja turvallisen ja merkityksellisen elämän mahdollistamiseen uusien tuotteiden ja palvelujen avulla. EDELLÄ Goes Sote -tilaisuudessa törmäytetään erilaiset osaajat pohtimaan yhdessä tulevaisuutta ja kuinka vaikuttaa siihen omalla toiminnallaan.

Tapahtumassa Paula Tuominen, liiketoimintajohtaja ja myyntipäällikkö Caritas Palvelut Oy:stä kertoo nykyteknologian hyödyntämisestä asumispalveluissa. Näemme lisäksi Onerva Hoivaviestintä Oy:stä Ville Niemijärven videotervehdyksen, jossa hän kertoo Onerva-botista. Onerva-bot on sosiaalinen robotti, joka on tarkoitettu ikääntyneiden ja vammaisten hoitoon.

Työpajassa tunnistetaan arjen ja turvallisen asumisen haasteita, kuvitellaan paras mahdollinen tulevaisuus ja pohditaan ratkaisuja, joilla siihen päästään. Törmäyttämällä eri alojen osaajat ideoidaan yhdessä tulevaisuuden älykkäitä tuotteita ja palveluja hyvän arjen turvaamiseksi. Miten inhimillisyys ja teknologia voivat yhdistyä hyvässä arjessa?

Tapahtuman järjestävät Oulun ammattikorkeakoulu ja HIPPA-hanke (Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla) yhteistyössä ProVaHealth-hankkeen kanssa.

Tilaisuus on maksuton. Ilmoittaudu täältä: http://bit.ly/edellä_15052019

Lisätietoa:
HIPPA-hankkeesta: https://hippa.metropolia.fi, https://www.facebook.com/hippahanke/
ProvaHealth-hankkeesta: https://scanbalt.org/living-labs-news/provahealth-now-online/

MENNEET

KANSALAIS-SOTEUTTAMO1: IKÄIHMISTEN PALVELUT PAREMMAKSI
20.3.2019, Metropolia AMK, Myllypuron kampus

Kansalais-Soteuttamo1 -keskustelutilaisuudessa oli aiheena ikäihmisten paremmat palvelut. Tilaisuudessa kysyttiin mm., mikä tekee palvelusta hyvän, toimivan ja vaikuttavan sekä mitä hyötyä digipalveluista voi olla. Tilaisuuteen osallistui kotona asuvia eläkeläisiä, palveluasumisen asiakkaita, vapaaehtoisia ja hoitohenkilökuntaa, sote-alan yrittäjiä, järjestöjen ja yhdistysten toimijoita ja päättäjiä sekä erilaisia asiantuntijoita ja opiskelijoita.

Lue tapahtumasta lisää ja katso videot täältä.

Tilaisuuden järjestäjinä ovat 6Aika-hankkeet: Hyvinvointiyritykset kiertoon ja HIPPA – Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla sekä Sitran Soteuttamo.

OHJELMA

Yhteystiedot

Helsinki

Toini Harra

projektipäällikkö, hankkeen vastaava / Metropolia AMK

toini.harra@metropolia.fi

puh: 040 334 6102

 

Minna Kilpeläinen

projektisuunnittelija / Metropolia AMK

minna.kilpelainen@metropolia.fi

puh: 040 352 3608

Hippa, Helsinki

Tampere

Tarja Heinonen

projektipäällikkö / TAMK

tarja.heinonen@tuni.fi

puh: 050 5685354

 

Suvi Hagström

projektikoordinaattori / TAMK

suvi.hagstrom@tuni.fi

puh: 040 663 4609

Hippa, Tampere

Oulu

Kirsi Jokinen

projektipäällikkö / Oamk

kirsi.jokinen@oamk.fi

puh: 050 591 9896

 

Päivi Meriläinen

projektipäällikkö / Oulun kaupunki

paivi.merilainen@ouka.fi

puh: 040 702 4868

Hippa, Oulu

HIPPA